Algemene Voorwaarden voor Digitenaamstellen.nl

In deze algemene voorwaarden hanteren wij de volgende begrippen:

Digitenaamstellen.nl: Digitenaamstellen.nl, Email: support@digitenaamstellen.zohodesk.eu, 0850870682

Aanvraag: het aanvragen bij de RDW van een nieuwe tenaamstellingscode door Digitenaamstellen.nl namens de Klant

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Digitenaamstellen.nl

Formulier: Het door de Klant in te vullen elektronische formulier, door middel waarvan de Klant aan Digitenaamstellen.nl opdracht geeft tot het doen van een Aanvraag

Klant: de opdrachtgever van Digitenaamstellen.nl

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Digitenaamstellen.nl op grond waarvan de Klant aan Digitenaamstellen.nl een volmacht verleent om een tenaamstellingscode voor de Klant aan te vragen bij de RDW

Verzoek: het verzoek van de Klant aan Digitenaamstellen.nl om een tenaamstellingscode aan te vragen bij de RDW.

Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die tot stand komen tussen Digitenaamstellen.nl en de Klant. Enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. De eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, laat de toepasselijkheid en geldigheid van andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverlet.

Overeenkomst

2. Digitenaamstellen.nl biedt dienstverlening aan ter ondersteuning van het verkrijgen van een nieuwe tenaamstellingscode voor een door de Klant opgegeven kenteken, ook indien de Klant niet beschikt over DigiD. Digitenaamstellen.nl zal de Klant te ontzorgen bij de Aanvraag, onder ander door bereikbaar te zijn op een telefoonnummer met lokaal tarief.

3. De Overeenkomst komt tot stand doordat de Klant het aanbod van Digitenaamstellen.nl aanvaardt. Aanvaarding vindt plaats wanneer de Klant via het elektronisch Formulier de noodzakelijke gegevens aan Digitenaamstellen.nl verstrekt.

4. De werkzaamheden worden door Digitenaamstellen.nl naar eigen inzicht gevoerd.

5. Nadat Digitenaamstellen.nl de Aanvraag heeft gedaan, kan die niet stopgezet worden. De Klant zal dan dus een nieuwe tenaamstellingscode ontvangen.

6. Nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst, kan de Klant de overeenkomst niet ontbinden, indien:
a. de Aanvraag is gedaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en
b. de Klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Digitenaamstellen.nl de eerste e-mail aan de klant verzonden heeft.

De Klant

7. De Klant verleent een volmacht aan Digitenaamstellen.nl om de Aanvraag te doen en in verband daarmee alles te doen wat Digitenaamstellen.nl noodzakelijk acht om een Verzoek succesvol te laten worden, een en ander ter beoordeling aan Digitenaamstellen.nl. De volmacht komt tot stand zodra de Overeenkomst is gesloten.

8. De Klant verklaart dat hij bevoegd is tot het aangaan van de Overeenkomst en het verlenen van een volmacht aan Digitenaamstellen.nl om de Aanvraag te doen.

9. De Klant staat ervoor in dat de door hem verschafte informatie juist is.

10. De Klant verklaart de juiste informatie (kenteken en meldcode) te verschaffen aan Digitenaamstellen.nl. Indien één of beide van deze gegevens niet juist zijn, zal Digitenaamstellen.nl de klant vragen om per e-mail de juiste gegevens te verstrekken. Indien de klant deze gegevens niet per e-mail toestuurt, of de verkeerde gegevens toestuurt zal Digitenaamstellen.nl de aanvraag niet afronden. De aanvraag blijft on hold staan totdat de klant de juiste gegevens heeft aangeleverd. Het is niet mogelijk om op dat moment de aanvraag te annuleren en/of geld terug te krijgen.

Indien de klant bij de eerste initiële aanvraag niet de juiste gegevens zoals kenteken en/of meldcode doorgeeft, zal Digitenaamstellen.nl de aanvraag na ontvangst van de juiste gegevens binnen 30 dagen indienen bij de RDW. De klant heeft in de tussentijd geen recht op annulering of terugbetaling.

Weigering en Beëindiging

10. Digitenaamstellen.nl is te allen tijde bevoegd om zonder opgaaf van redenen de Overeenkomst met de Klant niet te sluiten, gedurende de looptijd van de Overeenkomst te beëindigen en om een Verzoek te weigeren, zonder dat Digitenaamstellen.nl is gehouden om enig bedrag te betalen aan de Klant en zonder dat Digitenaamstellen.nl aansprakelijk is voor schade.

11. Digitenaamstellen.nl is gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden als zich een omstandigheid voordoet die een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt dan wel als de relatie met de Klant onwerkbaar is geworden, een en ander geheel ter beoordeling van Digitenaamstellen.nl.

12. Digitenaamstellen.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden het Verzoek niet in behandeling te nemen dan wel de Aanvraag te staken.

13. De Overeenkomst is van kracht totdat de tenaamstellingscode door de Klant is ontvangen dan wel door Digitenaamstellen.nl schriftelijk (e-mail volstaat) is beëindigd.

Prijzen

14. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat Digitenaamstellen.nl streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Indien op de website van Digitenaamstellen.nl fouten zijn vermeld die herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, zal er nimmer een Overeenkomst Digitenaamstellen.nl tot stand komen.

Betaling

15. Betaling is mogelijk via:
a. iDEAL: Na het invullen van de gegevens, kiest de Klant voor de betaalmethode iDEAL en de betreffende bank. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van iDEAL.
b. overboeking per bank of giro. In geval van betaling per bank of giro dient de volledige betaling binnen 5 werkdagen (ma - vrij m.u.v. zonen feestdagen) na het Verzoek door Digitenaamstellen.nl te zijn ontvangen.

16. Als de Klant met enige betaling, die hij aan Digitenaamstellen.nl verschuldigd is, in gebreke blijft, is Digitenaamstellen.nl gerechtigd om alle buitengerechtelijke kosten en alle gerechtelijke kosten, die gepaard gaan met het verkrijgen van deze betaling, in rekening te brengen bij de Klant.

Aansprakelijkheid en Vrijwaring

17. De aansprakelijkheid van Digitenaamstellen.nl is te allen tijde beperkt tot hetgeen in de Algemene Voorwaarden is bepaald. Digitenaamstellen.nl doet er alles aan om de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren. Indien zich onverhoopt omstandigheden mochten voordoen ten gevolge waarvan schade ontstaat en waarvoor Digitenaamstellen.nl aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid in alle gevallen zijn beperkt tot het bedrag (inclusief btw) dat de Klant aan Digitenaamstellen.nl heeft betaald.

18. Digitenaamstellen.nl is niet aansprakelijk voor ontbrekende dan wel onjuiste gegevens die door de Klant zijn dan wel hadden moeten worden aangeleverd.

19. Digitenaamstellen.nl is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders en winstderving.

20. De Klant vrijwaart Digitenaamstellen.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

21. De Klant vrijwaart Digitenaamstellen.nl voor alle aanspraken van derden als gevolg van door de Klant onjuist gedane mededelingen, onjuist verstrekte gegevens, informatie en/of andere handelingen.

22. Indien Digitenaamstellen.nl door derden wordt aangesproken, is de Klant gehouden om Digitenaamstellen.nl bij te staan en onmiddellijk aan de verzoeken van Digitenaamstellen.nl te voldoen. Indien de Klant niet aan deze verzoeken van Digitenaamstellen.nl voldoet, is Digitenaamstellen.nl zonder verdere aankondiging gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en geleden schade aan de zijde van Digitenaamstellen.nl komen in dat geval voor rekening en risico van de Klant.

23. Niet tijdige uitvoering van de Overeenkomst door Digitenaamstellen.nl, geeft de Klant geen recht op schadevergoeding dan wel recht op opschorting van enige verplichting jegens Digitenaamstellen.nl. 24. Digitenaamstellen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele door haar dan wel door haar ingeschakelde derden gemaakte fouten.

Digitenaamstellen.nl is ook niet aansprakelijk voor tijdverlies en/of het verlopen van termijnen als gevolg van het nalaten hiervan. 25. Alle vorderingen die de Klant op Digitenaamstellen.nl heeft, vervallen door verloop van een jaar.

Overmacht

26. Digitenaamstellen.nl is niet verplicht tot nakoming van enige verplichting jegens de Klant, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Digitenaamstellen.nl geen invloed kan of kon uitoefenen en waardoor Digitenaamstellen.nl niet in staat is haar verplichtingen jegens de Klant na te komen.

26.1. Digitenaamstellen.nl is niet verplicht tot nakoming van enige verplichting jegens de Klant, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van het niet, onjuist of niet volledig doorggeven van de gevraagde informatie. Hierdoor is Digitenaamstellen niet in staat om haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, de klant ontvangt geen automatische terugbetaling

27. Digitenaamstellen.nl heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de verdere nakoming van de Overeenkomst en/of andere verplichtingen, verhindert, nadat Digitenaamstellen.nl enige verbintenis uit hoofde van de Overeenkomst met de Klant had moeten nakomen. Digitenaamstellen.nl is gerechtigd om haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten zolang de overmacht voortduurt.

Privacy

28. Digitenaamstellen.nl verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Het privacy statement van Digitenaamstellen.nl is te raadplegen op de website van Digitenaamstellen.nl.

Toepasselijke recht en bevoegde rechter

29. Op de Overeenkomst en de relatie tussen Digitenaamstellen.nl en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

30. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter

31. Digitenaamstellen is gevestigd op Koningsweg 86, 1811 LN Alkmaar (geen bezoekadres)